Năm học 2021-2022 Trường MG Sơn Trà có 11 lớp tại 7 điểm khác nhau tai 3 thôn thuộc xã Trà Giáp. Cùng với nhà trường ban ngành địa phương, phụ huynh, cũng như sự quan tâm của xã hội mà trẻ được đến trường lớp

Tổng số học sinh: 272/ 138 nữ

Lớp bé: 18/9 nữ

Lớp Nhỡ 1: 35/23 nữ

Lớp Nhỡ 2: 31/10 nữ

Lớp Nhỡ 3: 24/15 nữ

Lớp lớn 1: 33//16 nữ

Lớp lớn 2: 32/19 nữ

Lớp lớn 3: 14/8 nữ

Lớp lớn 4: 11/4 nữ

Lớp lớn 5: 28/14 nữ

Lớp lớn 6: 14/7 nữ

Lớp lớn 7: 32/13 nữ

Trong đó có 262/132 nữ là học sinh người dân tộc thiểu số.